ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ตั้งแต่ ถึง
1. นางอุไร เพชรวิเชียร ผู้อำนวยการ
2 กุมภาพันธ์ 2546
31 กรกฎาคม 2555
2. นางสาวปภีร์ บุญเลี้ยง ผู้อำนวยการ
1 สิงหาคม 2555
ปัจจุบัน