ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ นางสาวปภีร์ บุญเลี้ยง
วัน เดือน ปี  เกิด 8 พฤษภาคม 2520
โทรศัพท์ 089-4733999
อีเมล์ papee_m@hotmail.com
ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีMaster of Arts Early Childhood Education (University of
Central Florida)
ประวัติการทำงาน 1 พฤษภาคม 2546 ถึงปัจจุบัน
ครูระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
16 พฤษภาคม 2548 ถึงปัจจุบัน
หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2555 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
1 สิงหาคม 2555 ถึงปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
ผลงานดีเด่น บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2550
นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
“เด็กหญิงพรพธู มีเดช” ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มจังหวัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553
บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2553 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 50 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
บริหารโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย และประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่
13 พฤษภาคม 2551
บริหารโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทเดี่ยว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552
นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา
2553 (เด็กชายปนต ปรียากร)