การแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
?ด.ช.ทวิร์ธัมม์ ธรรมนิยม ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
?ด.ญ.พิชชาพร เพชรพรหม ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต
?ครูผู้ฝึกซ้อม ครูวิพารัตน์ ดีพัฒชนะ