รับสมัครสอบ Cambridge English

รับสมัครสอบ Cambridge English
สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 โดยโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา เป็นศูนย์สอบในครั้งนี้
หากผู้ปกครองท่านใดสนใจให้บุตรหลานของท่านสมัครสอบ
สามารถติดต่อที่โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา หรือ โทร 077-275210 ต่อ 300