วันดินโลก

เนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน มากว่า 70 ปีโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จึงได้จัดกิจกรรมโดยนำคุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับผู้ปกครอง ไปปลูกป่าที่ตำบลลีเล็ด