การทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย

นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
ได้รับรางวัลจากการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย
ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561