การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
ที่ไ้ด้เข้าแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 รอบเจียระไนเพชร