นักเรียนได้รับชมมโนราห์ และหนังตะลุง

นักเรียนได้รับชมมโนราห์ และหนังตะลุง ซึ่งเป็นศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ ในโครงการ Art For Mom