กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา แห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดโพธาวาส