งานนิทรรศการวิชาการ ประจำปี 2560

โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561