โรงเรียนอุ่นรัก2ภาษา ได้รับโล่เกียรติยศ

โรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด O-net  
ติดต่อกัน3 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6