ดร.ประจักษ์ แซ่อึ่ง ประธานการแข่งขัน SEC ได้เดินทางมามอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ แก่นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

ดร.ประจักษ์ แซ่อึ่ง ประธานการแข่งขัน SEC ได้เดินทางมามอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ แก่นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน SEC ดังนี้

1. ด.ช.ธีธัช ประสิทธิ์วิไล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลดังนี้
– เป็นผู้ทำคะแนนสูงสุด อันดับ 3 และได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ 
– เป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
– ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนน 77 คะแนน
2. ด.ญ.กัญญ์สิริ เนาว์นาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
3. ด.ช.ธราดล เลื่อนล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
4. ด.ช.พ.พาน อัศวปิยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
5. ด.ญ.ณิชารีย์ ศิริอนันตภัทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
6. ด.ช.ณัฏฐกรณ์ ประกอบวณิชกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
7. ด.ช.ศิรกรินทร์ ซุ่นสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
8. ด.ญ.จิรัชญา ศรีใหม่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในรายวิชาภาษาอังกฤษ