ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีธัช ประสิทธิ์วิไล ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ 
และเด็กหญิงอรอินทุ์ คงเพชร ได้รับรางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์
จากการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และทั้ง 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท