มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560

ผอ.ปภีร์ บุญเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ
วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560