ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ที่ได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่
1.ด.ญ.พลอยนิษฐา เนาว์นาน ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
2.ด.ญ.รักสิตา รักขนาม ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน
3.ด.ญ.ธัญกร ประกอบวณิชกุล ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

และในระดับประภมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่
1.ด.ช.เศรษฐสิริ ธานีรณานนท์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน
2.ด.ช.ธีธัช ประสิทธิ์วิไล ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน
3.ด.ญ.กัญญ์สิริ เนาว์นาน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน