โครงการเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่1

ขอแสดงความยินดีกับ
-เด็กหญิงธัญกร ประกอบวณิชกุล
-เด็กหญิงรักสิตา รักขนาม
-เด็กหญิงมินต์มันตา วิเชียรชัย
ซึ่งผ่านเกณฑ์ ด้วยคะแนน 69 คะแนนในการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์