มอบเกียรติบัตรแก่ Mr.Diosdado Vilbar Catamco

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา มอบเกียรติบัตรแก่ Mr.Diosdado Vilbar Catamco
ซึ่งเป็นครูผู้สอนนักเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2559 วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม