กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

บรรยากาศการลงคะแนน และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2560

ผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดได้แก่

ผู้สมัครหมายเลข 1 เด็กหญิงรัญชิดา บุญสินสุข พรรค Ocean Fifteen (ได้รับคะแนนเสียง 91 คะแนน)

ผู้สมัครหมายเลข  2 เด็กชายจิรัฐวริทธิ์ อินทรธนู พรรคเพื่ออุ่นรัก 2017 (ได้รับคะนนเสียง 76 คะแนน)