ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา เวลา 15.00-18.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา