มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากล

ผอ.ปภีร์ มอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากล

Cambridge Young Learners English Test

ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6