อบรมครูเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา