การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2559

           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อจัดทำ SAR และรายงานต่อต้นสังกัด