มอบเกียรติบัตรแก่บรรณารักษ์ยอดเยี่ยม และยอดนักอ่าน

างสาวสุภาพร ยิกุสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา มอบเกียรติบัตรแก่บรรณารักษ์ยอดเยี่ยม และยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร”บรรณารักษ์ยอดเยี่ยม”

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร”ยอดนักอ่าน”