มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม

นางสาวสุภาพร ยิกุสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6