Archives

รับสมัครบุคลากร ด่วน!!!

รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-275210-12
สอนลูกเรื่องประเทศไทย-01

วิจัยในชั้นเรียน

– วิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่-1
– วิจัยการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ
– วิจัยการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม-เรื่อง-ลักษณะภูมิ

โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา 2557 จาก สช.

      new3-6gif  นางสาวปภีร์ บุญเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา และ นางสาวสุภาพร ยิกุสังข์ รองผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลเหรียญเงิน โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ปีการศึกษา 2557 จาก สช. และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมอะเดรียติด พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558