Archives

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา เข้ารับรางวัล (O -NET) ปีการศึกษา 2555

anigif

นางสาวปภีร์ บุญเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา เข้ารับรางวัลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทอง คะแนนสูงเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ จากผู้เข้ารับรางวัลเหรียญทองทั้งหมด 8 โรงเรียน