โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จัดโครงการเข้าค่ายศิลปะ

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 24, 2013
ศิลปะ

new[2] โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ
Art Camp for Academic Year 2013
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

ศิลปะ

เพื่อสำรวจความถนัดและความสามารถของนักเรียนในด้านสุทรียภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครบทั้ง เก่ง ดี และมีความสุข โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน คือ ฐานวาดภาพ, ฐานปั้น, ฐานดนตรีไทย, ฐานรำไทย และฐานร้องเพลง โดยในแต่ละฐานจะมีผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจและประเมินความถนัด ความสามารถของนักเรียน