โครงการเดินตามรอยพ่อหลวง (เศรษฐกิจพอเพียง)

Posted by: | Posted on: มกราคม 8, 2013

          โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมแบ่งฝันปันรักขึ้น  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 กิจกรรมนี้เป็นการนำเอาทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก รู้คุณค่า รู้จักแบ่งปัน บริจาคของให้ผู้อื่น และมีวินัย มีความรับผิดชอบ อดทน และภูมิใจในตนเอง

img_8782_resize

Picture 1 of 76