รับสมัครบุคลากร ด่วน!!!

รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-275210-12
สอนลูกเรื่องประเทศไทย-01

วิจัยในชั้นเรียน

– วิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่-1
– วิจัยการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ
– วิจัยการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม-เรื่อง-ลักษณะภูมิ